Wie is Rachel

In drie Bijbelboeken komt Rachel voor (haar naam betekent: ooi, vrouwelijk schaap): in het boek Genesis, in het boek Jeremia en in het Evangelie volgens Matteüs.

In Genesis lezen we de geschiedenis van de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. Alle drie de vrouwen van Abraham, Isaac en Jacob waren in eerste instantie onvruchtbaar. Sara was 90 (en Abraham 100) toen zij Isaac baarde; Isaac’s vrouw Rebecca bleef onvruchtbaar tot haar 40e en na vurig gebed van Isaac tot God (Gen. 25:21) raakte Rebecca zwanger en baarde de tweeling Esau en Jacob. Ook Rachel, de zeer geliefde vrouw van Jacob, bleef kinderloos. Jacob had inmiddels 4 zonen bij Lea, de oudere zus van Rachel (1 Ruben, 2 Simeon, 3 Levi en 4 Juda), 2 zonen bij Bilha, de slavin van Rachel (5 Dan en 6 Naftali), 2 zonen bij de slavin van Lea (7 Gad en 8 Aser) en nog twee zonen bij Lea (9 Issaschar en 10 Zebulon). In totaal had Jacob toen 10 zonen. En dan lezen we in Gen. 30:21: God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder en zij werd zwanger en baarde een zoon (11 Jozef). Later nadat Jacob en zijn uitgebreide gezin Mesopotamië hadden verlaten en zij in Kanaän onderweg waren naar Efrath (het gebied rondom Bethlehem) baarde Rachel een tweede zoon (12 Benjamin). Rachel had het hard bij het baren, en toen haar ziel uitging, noemde ze zijn naam: Ben-oni, wat betekent: ‘Zoon van mijn ongeluk’. Jacob zou hem echter Ben-jamin, ‘Zoon van het geluk’ noemen. De gestorven Rachel werd langs de weg naar Efrath (in Rama) begraven (Gen. 35:19-20). Dit speelde zich af rond het jaar 1750 vóór Christus. Rachel stierf als een bedroefde vrouw en mede daardoor kunnen Jeremia en Matteüs haar noemen als de klaagvrouw bij uitstek (Jer. 31:15 en Matth. 2:17-18).

In het boek Jeremia lezen we hoe ruim 1000 jaar later de profeet Jeremia beschrijft hoe in 587 vóór Christus vele joodse inwoners van Jeruzalem en Juda in ballingschap werden geleid nadat zij waren samengebracht in Rama, dat als deportatieplaats diende. De bedroefdheid van de joodse moeders, die weenden om hun weggevoerde en ten dode opgeschreven kinderen, stelde Jeremia voor door het beeld op te roepen van de klagende Rachel, de liefste vrouw van Jacob, de moeder van Jozef en Benjamin, en de stammoeder van Israël. In deze plaats, Rama, ligt zij immers begraven en als vanuit haar graf roept zij luid wenend en klagend. In Jer. 31: 15-17 lezen we: Dit zegt Jahwe: ‘Hoort het klagen in Rama, het droeve geween: Rachel schreit om haar kinderen en wil niet worden getroost, omdat ze er niet meer zijn.’ (…) Dit zegt Jahwe: ‘Houd op met schreien, droog uw tranen. Er is uitkomst voor uw lijden (…) Er is hoop voor de toekomst.’ Dit is het beeld van Rachel, de stammoeder van het volk Israel, als de eenzaam achtergebleven en van haar kinderen beroofde moeder. Maar het is ook een profetie!

In het Evangelie volgens Matteüs lezen we hoe ruim 600 jaar later, in de dagen van koning Herodes, in Bethlehem in Judea Jezus wordt geboren, de vredevorst, de leidsman van het volk Israël, de Koning van de Joden. ‘Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem’ (Matt.2:3). De wijzen uit het Oosten zouden hem niet op de hoogte brengen waar Jezus werd geboren. En dan lezen we in Matt. 2:16-18: ‘Zodra Herodes bemerkte, dat hij door de wijzen om de tuin geleid was, ontstak hij in hevige toorn; hij zond zijn mannen uit en liet in Bethlehem en heel het gebied daarvan al de jongens vermoorden van twee jaar en jonger, in overeenstemming met de tijd waarnaar hij de wijzen nauwkeurig had gevraagd. Toen ging in vervulling het woord dat door de profeet Jeremia gesproken was: Een klacht werd in Rama gehoord, geween en luid gejammer: Rachel, wenend om haar kinderen, wil niet getroost worden, omdat zij er niet meer zijn.’ En in een van de hymnen van de Kerk bij het feest van Onnozele Kinderen lezen we: ‘Afschuwwekkend is Herodes’ kindermoord, maar des te stralender is het door die kinderen gebrachte offer. Zij hadden immers dezelfde leeftijd als de Verlosser, en waren een voorafbeelding van het nieuwe Offer dat onze verlossing zou zijn; ween daarom niet langer, Rachel, over uw kinderen, maar gedenk hen in Abrahams schoot, waar de woonplaats van alle vreugde is.’

Er is hoop! Want Jahwe hoorde het geween van Rachel en sprak door de mond van Jeremia: ‘Houd op met schreien, droog uw tranen. Er is uitkomst voor uw lijden… Er is hoop voor de toekomst.’ (Jer. 31:17)

Mogen alle vrouwen die wenen om de kinderen die omgebracht zijn in hun schoot erop vertrouwen dat deze woorden ook voor hen gelden.

Alle Info: www.rachelsvineyardnederland.com

 

A.K. Emmerick: visioen over de eindtijd

9/11 WW3

Visioen van de Zalige A.K. Emmerick (omstreeks 1823) over de eindtijd:

Zij bouwden een “grote kerk”, vreemd en buitensporig. Iedereen moest er binnengaan en er dezelfde rechten bezitten: lutheranen, katholieken, en sekten van allerlei aard. Het moest een ware “gemeenschap der ontheiligden” zijn, waar slechts één herder en één kudde zou zijn. Er moest ook een ‘paus’ zijn, maar die mocht niets bezitten en hij zou een salaris ontvangen. Alles was van tevoren voorbereid, en heel wat zaken waren al klaar. Maar op de plaats van het altaar was er alleen maar de “gruwel der verwoesting”. Ik zag alles wat overhelt naar het protestantisme steeds meer de overhand krijgen en ik zag de [katholieke] godsdienst steeds meer in verval raken. Er waren in Rome, zelfs onder de prelaten, heel wat personen met weinig katholieke gevoelens, die met succes aan deze zaak werkten (aan de samensmelting der Kerken)

https://911ww3.wordpress.com

View original post

Rachel’s Vineyard Nederland (geeft hulp na abortus)


cropped-rachels-vineyard-poster-a4-page-001-1-1.jpg

Rachel’s Vineyard is een veilige plek om je leven te vernieuwen en opnieuw op te bouwen na het trauma van abortus. De genezingsweekenden bieden een ondersteunende, vertrouwelijke en niet-veroordelende omgeving waar vrouwen en mannen de pijnlijke post-abortieve emoties kunnen verwerken. 

Rachel’s Vineyard kan helpen om Gods liefde en barmhartigheid op een diep niveau te ervaren. Het is een plaats waar mannen en vrouwen, vaak voor de eerste keer, hun diepste gevoelens over abortus kunnen uiten en delen.

Rachel’s Vineyard is een plaats van verzoening. Deelnemers die een diepe boosheid ten opzichte van zichzelf of anderen hebben gevoeld, ervaren er vergeving. Vrede wordt er gevonden. Levens worden hersteld. Hoop en betekenis voor de toekomst worden er ontdekt.

Een Rachel’s Vineyard Weekend is een kans om even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen van werk en familie om te kunnen focussen op deze pijnlijke tijd in je leven met behulp van een ondersteunend en niet-veroordelend verwerkingsproces.

Deze tijd weg geeft je de gelegenheid om het diepe rouwproces aan te gaan en alle manieren waarop abortus je heeft geraakt aan te wijzen. Rachel’s Vineyard bevat een aantal krachtige oefeningen die je in staat stellen je verdriet en pijn uit te spreken. De oefeningen helpen een verbinding tot stand te brengen tussen de deelnemers, en tot de liefde van God.

De oefeningen in dit weekend helpen deelnemers vergeving te aanvaarden voor zichzelf en naar anderen toe. Er is ook de gelegenheid de band met de kinderen die geaborteerd zijn te herstellen, en hen te herdenken.

Het is een weekend van hard werken, maar voor degenen die bereid zijn de reis door hun verdriet te maken, zal er genezing zijn. Zij zullen betekenis kunnen vinden in wat er is gebeurd en zullen God toestaan die ervaring te veranderen in iets dat hoop, vrijheid en vrede schenkt.

Rachel’s Vineyard wordt gegeven door mensen die intuïtief aanvoelen dat het leven kostbaar is. Wij erkennen het verlies van dit onvervangbare leven en het verdriet dat veroorzaakt wordt door het verlies van iemand die zo intiem met ons verbonden was.

Rachel’s Vineyard is bedoeld om diegenen te helpen die hun weg proberen te vinden in de heel normale manifestatie van verdriet. Rouwen en verdriet hebben zijn zeer belangrijke fases waar we doorheen moeten om door te kunnen gaan met ons leven. Wanneer dit proces voltrokken is, is er een nieuw begin.

Info: www.RachelsVineyardNederland.com

Info: facebook


Moeder (muziekvideo)


 

Video: Gebed bij abortuskliniek te Roermond 

protest_abortusBeste mensen,

Bidden bij de abortuskliniek te Roermond, zie onderstaande video – link.

Waarom bid ik? Met name voor de vrouwen en meisjes die (eigenlijk) die abortus niet willen. Driekwart van de vrouwen willen immers geen abortus. Door de omgeving aangespoord cq gedwongen – door vader en/of moeder, door man of vriend, of de omgeving, regering, enz. – ondergaan vrouwen toch de abortus.

Laten we bidden en méér bidden voor deze vrouwen en meisjes wiens stem niet (voldoende) gehoord wordt.
De video laat zien dat biddende mensen bij de kliniek in Roermond niemand lastig valt of dat er agressief gedrag vertoond wordt.

Video zie de link; hier.