Lezing Bovennatuurlijke Wereld (deel 2)

Lezing Bovennatuurlijke Wereld (deel 2)

( Deel 1: Klik hier )

door L.V. (schrijver bij pastoor Geudens bekend)

Januari 2018

Deel 2 van de uiteenzetting over de bovennatuurlijke wereld wil ik starten met het omschrijven van enkele begrippen die belangrijk zijn om het geheel te begrijpen en goed te kunnen onderscheiden.

 

Hemelen

Om te starten wil ik kort iets vertellen over wat de Bijbel zegt over de hemelen. In de Bijbel is er namelijk sprake van meerdere hemelen. In 2 Kor. 12, 2-4 wordt er bijvoorbeeld letterlijk gezegd dat de mens werd weggerukt naar de derde hemel, wat veronderstelt dat er ook een eerste en een tweede hemel is. Op meerdere plaatsen staat er het woord ‘hemelen’ (Deut. 10,14; Kol 1, 16; Hebr. 4, 14). In de catechismus worden deze hemelen niet omschreven maar in verschillende protestantse boeken vind ik de volgende verklaring:

 

Eerste hemel

De eerste hemel is de zichtbare hemel zoals we die kennen: de lucht, de sterrenhemel zoals in Gen 1,8 omschreven staat: En God noemde het uitspansel hemel.

 

Tweede hemel

De tweede hemel is de voor ons onzichtbare hemel waar de strijd tussen de engelen van God en de afvallige engelen plaatsvindt.

In Ef 6, 12 staat dit: “Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen.”

Zo lezen we bijvoorbeeld ook dat de aartsengel Raphaël die vernoemd wordt in het boek Tobit (4, 16-17) een demon in de boeien slaat. Dat is voor ons niet zichtbaar maar dat gebeurt in de geestelijke wereld, met name in de tweede hemel. Ik las hierrond ook een getuigenis van een protestants gebedsteam dat bad voor een persoon die onder invloed was van een demon en wild tekeer ging waardoor het niet mogelijk was om de handen op te leggen. Op het moment dat het gebedsteam vroeg aan de engelen om mee te helpen, hield die persoon op met bewegen en hield de handen op de rug, alsof ze ‘geboeid’ werden. Zo kon het gebedsteam rustig de handen opleggen en verder bidden. Die engelen waren niet fysiek zichtbaar, de strijd speelde zich af in de tweede hemel.

Ik heb mij altijd afgevraagd hoe gebed iemand kan helpen. Wel, dat heb ik nu begrepen. Namelijk dat we met ons gebed engelen in de tweede hemel in actie kunnen brengen. Onze strijd die wij in gebed in de naam van Jezus Christus hier op aarde voeren, strijden Gods engelen voor ons in de tweede hemel. Dat is de reden waarom ik mij beter voel als mijn ouders 100 km verder voor mij bidden op het moment dat ik het moeilijk heb. Het is dus goed om gebed te vragen en te bidden voor elkaar! En dit wijst ook op het belang van een gebedsteam bijvoorbeeld tijdens een evangelisatieactie: een team dat bidt terwijl de anderen mensen aanspreken.

 

Derde hemel

Dit is de woonplaats van God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, de heilige engelen en de gestorven heiligen.

 

Allemaal demonen?

Tijdens de vorige lezing werd de vraag gesteld of alles wat slecht is, voortkomt uit demonen. Het antwoord is ‘neen’. Sinds wij ons als mens hebben afgekeerd van God, zijn er twee geestelijke invloeden waaraan wij onderhevig zijn: Zonde en demonen.

 

Zonde

In Rom. 3:23 lezen wij: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God”

Zondigheid wordt ook wel omschreven als ‘de oude mens’ (Rom. 6:6) of ‘het vlees’ (Gal. 25,24).

Wat is nu deze ‘oude mens’? Dat is in feite onze opstandige natuur die we geërfd hebben van onze eerste voorvader Adam. En die opstandige natuur hebben we, zoals we hierboven lezen, allemaal. Ik ervaar dat ik constant een strijd te voeren heb tegen ‘het vlees’. Waar gaat deze strijd dan juist over? Paulus spreekt in Kol. 3:5 over ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht. In de brief aan de Galaten 5, 19-21 lezen we aanvullend wat de begeerte van zelfzucht is: losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Dit alles is het gevolg van de zonde, van onze opstandige natuur.

Zoals we daarjuist lazen, is iedereen zondig. Maar niet iedereen staat daarom onder invloed van demonen. Hoewel er wel een nauw verband is. Zondigen leidt namelijk tot een verhoogde kwetsbaarheid voor demonen.

We zouden de vergelijking kunnen maken met kankercellen. Dagelijks wordt ons lichaam aangevallen door kankercellen maar als we gezond zijn, zorgt ons immuunsysteem ervoor dat deze cellen worden vernietigd. Bij een verminderde immuniteit kan er zich toch kanker ontwikkelen. Zo ook is het met demonen. Demonen proberen voortdurend binnen te dringen maar indien wij geestelijk gezond zijn, een goede geestelijke immuniteit hebben, zijn wij hiervoor niet vatbaar. Hoe kunnen wij onze geestelijke immuniteit optimaal houden? Door gebed en het lezen van de Bijbel die ons toont wat goed is. Hoe kan onze immuniteit verlagen? Door te zondigen.

En andere vergelijking is: Vergelijken we onszelf met een sterk ommuurde stad waar de vijand niet kan binnendringen. Op het moment dat we zondigen, komt er als het ware een gat in de omwalling, waarlangs de vijand naar binnen kan.

Bijvoorbeeld: we lazen juist dat afgodendienst en toverij een uiting is van onze opstandige natuur. Door hiermee bezig te zijn, stellen wij ons als het ware open voor demonische invloeden, daarover straks meer.

Waarom is het nu belangrijk dat er een ‘goede diagnose’ gesteld wordt, namelijk gaat het om ‘het vlees’ of om ‘demonen’? Vooral omdat de ‘behandeling’ anders is.

Wat is de behandeling van ‘het vlees’ of onze zondige natuur? Het kruis. Want Jezus nam door zijn offerdood op het kruis onze zondes op Hem. Onze oude mens is met Hem gekruisigd, lezen we in Rom. 6,6. Maar we moeten wel zelf onze oude, vleselijke natuur tot aan het kruis brengen. “Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd” Gal.5,24. Een kruisiging is altijd pijnlijk, het kost moeite. Dat is die strijd die wij ervaren. Ik vertrek vrolijk naar het werk en plots is er een auto bestuurder die (al dan niet terecht) zijn middelvinger naar mij opsteekt en binnen de seconde (tot mijn schade en schande) ben ik kwaad, heb ik zin om uit te stappen en een scene te maken. Dat is onze opstandige natuur. Die bij iedereen een andere manier van uiting krijgt. En die we bij Jezus aan het kruis mogen brengen. Wij zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat onze oude mens ‘dood’ blijft. En dat we ons blijvend bekleden met de nieuwe mens (Ef 4,24). Dat kan door dicht bij God te blijven, door telkens opnieuw die opstandige kantjes aan het kruis te brengen.

(Bron Derek Prince, Zij zullen boze geesten uitdrijven, p. 109)

Er bestaat overigens nog een ander verband tussen zonde en demonen, dat werkt in de andere richting. Namelijk dat demonen ons proberen tot zonde te brengen (zonder dat er sprake hoeft te zijn van een vorm van ‘bezetenheid’). Denk aan de ‘vurige pijlen’ die omschreven staan in de brief aan de christenen van Efese en de wapenuitrusting van God die we kunnen aandoen om ons voor deze pijlen van het kwade te wapenen (Ef. 6, 10-18, zie ‘bovennatuurlijke wereld deel 2’).

 

Demonen

Hoe kunnen we de diagnose ‘demonen’ stellen en wat is de behandeling?

Ik was deze zomer op de ‘Vrij Zijn zomer week’, dit is een christelijk kamp waar vooral protestanten vanuit verschillende kerken bij elkaar komen met zo’n 3000 mensen, 2000 volwassenen en 1000 kinderen en jongeren. Indrukwekkend. Het was de tweede keer dat ik dit kamp volgde. Tijdens het kamp komen er verschillende sprekers/ predikanten spreken. Eén van de lezingen ging het over het kwade en de autoriteit die we hebben over demonen (dit betekent dat we in naam van Jezus en dankzij Jezus, als christenen, boven de demonen staan, macht hebben over demonen). Want in de Bijbel staat er: hoe kun je christenen herkennen? Onder andere doordat ze demonen uitdrijven (Mat. 10, 7-8; Marc 6,13). Ik was natuurlijk heel geboeid gezien dit thema mij aanspreekt. Ineens zei de spreekster, Erika Druenne: “we gaan nu oefenen in die autoriteit! Zijn er mensen die al hun hele leven lang last hebben van hardnekkige angsten? De mensen rondom, leg uw hand op de schouder van deze mensen, ga in uw autoriteit staan (met andere woorden besef dat je ‘in naam van Jezus’ boven het kwade staat) en bid (iets in de zin van, dit hoeft niet letterlijk te zijn): “in naam van Jezus, demon van angst, ga weg!”. Ik was heel verrast en bad: “Heilige Geest, ik ben extra alert, als je mij iets wilt leren of tonen, ik ben één en al aandacht”. Ik was ook absoluut niet angstig, ik ben een kind van God! Achter mij stak een vrouw haar hand op. Ik legde samen met de mensen rondom haar mijn hand op haar schouders en samen begonnen we voor deze vrouw te bidden. Er werd niet alleen voor angst gebeden maar ook voor andere klachten zoals zwaarmoedigheid. Ik heb voor drie mensen mee gebeden. Het was een zaal met 2000 man en er gebeurde allerlei dingen: mensen voor wie er gebeden werd, begonnen in een aantal gevallen te ‘manifesteren’, zoals de taferelen die er ook in de Bijbel omschrijven staat (roepen, grollen, boeren, ed, vb in Marc 1, 21-28; Luc. 4,40). Een ouder, rustig mevrouwtje voor wie we baden, begon ineens te grollen en allerlei geluiden te maken totdat ze bevrijd was. Een andere vrouw voor wie we baden liet een boer en zei achteraf dat ze voelde hoe de demon eruit rolde. Voor alle duidelijkheid, we werden bij gestaan door mensen die een bevrijdingstraining gevolgd hadden, zij liepen rond om te helpen. Want dit is zeker niet iets waar je zomaar mee kunt experimenteren. Ik heb voor verschillende mensen mee gebeden, mensen met angsten, depressieve aanleg, … Dat waren voor alle duidelijkheid allemaal ‘gewone’ mensen. Geen bloeddoorlopen ogen of zo, geen vreemd gedrag voordien. Normale mensen zoals jij en ik. Maar de scènes die er zich dan afspeelden, waren te vergelijken met de taferelen uit het nieuwe testament, waar Jezus bijvoorbeeld demonen uitdreef. Dat ging ook altijd gepaard met veel lawaai en rumoer.

Je kunt je voorstellen dat ik heel veel vragen had toen ik thuis kwam. Met als voornaamste vraag: waarom doen we dit niet in de katholieke kerk? Ja, er zijn exorcisten maar er zijn er maar heel weinig en die worden vooral geconsulteerd wanneer iemand echt met satanisme of zo bezig geweest is en een vorm van bezetenheid heeft. Maar hier werd er dus voor redelijk ‘banale’ kwalen gebeden door ‘gewone’ christenen met als gevolg bevrijding. Worden in de katholieke kerk de mensen dan aan hun lot overgelaten? Ik heb dit direct besproken met een Nederlandse priester, pastoor Jack Geudens, die veel over dit thema weet. Hij vertelde, zoals we weten, dat er verschillen zijn tussen protestantse kerken en de katholieke kerk, ook al zijn we beiden christenen. Eén van de belangrijke verschillen zijn de sacramenten die wel in de katholieke kerk gebruikt worden en niet in de protestantse kerk. De sacramenten hebben een sterk bevrijdende kracht. Zo is bijvoorbeeld iedere Eucharistie, waar Jezus tijdens de consecratie aanwezig komt, een vorm van bevrijding. Dit is goed om weten. We kunnen onze kwalen van vb angst of onzekerheid namelijk heel bewust aanbieden tijdens de communie en de offerande. Ook de biecht is een hele krachtige manier om onze angsten of zwaarmoedigheid, … in aan te bieden en bevrijding te ontvangen alsook de doop en het vormsel. Ik denk dat het heel belangrijk is voor ons allen om dit goed te beseffen. De kracht, het geschenk van de sacramenten. Daarnaast hebben we de kracht van het gebed en de kracht van het Woord (de Bijbel). Misschien herinneren een aantal mensen zich dat ik vertelde dat ik hele ernstige angsten had tot mijn 20ste, angsten om ziek te worden en dood te gaan. Door het aanhoudend bidden van één Bijbeltekst “met al uw piekeren zult ge geen el aan uw leven toevoegen” (vanuit een houding van overgave en vertrouwen) en het gebed “Jezus, ik vertrouw op u”, heb ik dat overwonnen. Ik weet ook dat leken bij retraites van pater Borreman bevrijdingsgebeden bidden. En deze bevrijdingsgebeden kunnen we ook voor onszelf bidden, aanhoudend. En tenslotte, mensen die echt ernstige klachten hebben, kunnen altijd naar een priester exorcist doorverwezen worden voor een speciaal gebed.

Wat is een exorcist precies? Dit is een priester die een bijzondere roeping/gave heeft om demonen uit te drijven, die daartoe ook een opleiding gevolgd heeft en gezonden is door de bisschop. Op deze manier ontvangt hij autoriteit van God en dit is heel belangrijk, anders wordt het gevaarlijk. Ook in de protestantse kerk lees ik dat mensen die bidden voor bevrijding (bevrijdingsteam of bevrijdingspastoraat) hiervoor best een bediening (=gave) ontvangen. Het is dus zeker niet iets om mee te experimenteren. Een bevrijdingsgebed is wél iets wat een leek kan uitvoeren.

Hoe kunnen we dus de diagnose van demonische gebondenheid stellen? Dat heeft vooral te maken met het herkennen van aanhoudende klachten zoals zwaarmoedigheid en angsten (die trouwens vaak ook overgeërfd zijn) of het ervaren van een vorm van gebondenheid (ernstige vormen van verslaving of dwangmatige zaken). Dit kan het gevolg zijn van een demonische gebondenheid. Als je hierover twijfelt, het kan nooit kwaad om een bevrijdingsgebed voor u te laten bidden of dit voor uzelf te bidden of dit voor anderen te doen (als je het gevoel hebt dat iemand hiermee zou geholpen zijn maar je dit niet durft te zeggen). Een voorbeeld van een bevrijdingsgebed is hieronder in bijlage 1 te vinden.

De behandeling bestaat dus uit de sacramenten (eucharistie, biecht), bevrijdingsgebeden, aanhoudend bidden van Bijbelteksten en bij ernstige klachten het raadplegen van een exorcist of bij onze protestantse vrienden een bevrijdingsteam.

Mensen die hierover meer willen weten, kan ik ten zeerste het boek van Derek Prince “zij zullen boze geesten uitdrijven” aanraden.

 

Een tweede deel van de lezing, wil ik het bijzonder hebben over moderne valkuilen binnen de spirituele wereld.

 

Spiritualiteit in deze tijd

Met het wegvallen van de religie, ervaren veel mensen een vorm van leegte. Ze hebben zich afgekeerd van God maar verlangen toch om met de bovennatuurlijke wereld in aanraking te komen. Gaat dat om met de bovennatuurlijke wereld in aanraking te komen buiten Jezus en God? Jazeker! Er zijn verschillende manieren om met de bovennatuurlijke wereld in aanraking te komen. Zoals ons lichaam in direct contact staat met de natuurlijke, zichtbare wereld, zo staat onze geest direct in contact met de bovennatuurlijke wereld. Je zou kunnen zeggen dat er verschillende deuren zijn naar de bovennatuurlijke wereld. Maar, hoe moeilijk het ook klinkt, slechts één deur leidt naar God, naar de 3de hemel. Dat lezen we heel duidelijk het Johannesevangelie: “niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh 14,6), zegt Jezus. “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh 14,6). De andere deuren komen uit in de 2de hemel.

Dit is volledig in tegenstrijd met wat er in de huidige wereld gezegd wordt: dat quasi alles is goed en naar God leidt. En dat is heel verwarrend.

Het begrijpen van dit thema heeft mij jaren gekost, daar wil ik eerlijk in zijn, en het is nog steeds een proces. Hoewel ik dit al van kindsbeen af wist, heb ik het pas jaren later geloofd. Voornamelijk door getuigenissen van mensen die dicht bij mij staan en van daaruit de Bijbelteksten en de boeken die ik gelezen heb, is mijn mening drastisch veranderd is.

Dat betekent dat ik ontdekt heb dat een aantal dingen die heel erg ‘in’ zijn, toch niet goed zijn voor ons. Dit komt misschien onverdraagzaam over maar daar heeft het niets mee te maken. Ik voel mij niet meer waard dan iemand anders. Alle mensen zijn evenveel waard, we zijn allemaal kinderen van God! Maar we kunnen ons wel bezighouden met dingen die niet goed zijn voor ons, en daar gaat het hier over.

In de wereld wordt gezegd dat alle vormen van spiritualiteit naar God leiden. Ik las onlangs nog een artikel met als titel ‘ietsisme’. Het komt erop neer dat, zoals ik in mijn vorige lezing zei, iedereen zijn eigen geloof samenstelt. We geloven allemaal dat er ‘iets’ is en dat krijgt voor iedereen een andere invulling. En alles is goed. Dus eigenlijk wordt hier er gezegd dat de goede weg heel breed is. Terwijl Jezus iets anders zegt:

Mat 7, 13-14 Ga naar binnen door de nauwe poort. Want de poort en de weg die naar de ondergang leiden, zijn ruim en breed, en velen gaan die weg. Maar de poort en de weg die naar het leven leiden, zijn nauw en smal, en maar weinigen vinden die weg.’

… 28 Toen Jezus deze woorden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van wat hij hun geleerd had. Want hij sprak met gezag, heel anders dan hun Schriftgeleerden.”

Dit staat haaks op de wereldse visie die spreekt over een brede weg waar alles kan. Hoe kunnen we die ‘nauwe weg’ interpreteren? We hoorden dat in mijn vorige lezing dat door de zondeval satan nu heerst over deze wereld. Dus het is niet zo dat met deze tekst bedoeld wordt dat God ons straft als we de brede weg gaan. Nee, zie het eerder als een waarschuwing in die zin dat we als het ware onszelf straffen door de brede weg van het kwade te gaan. Want God is één en al liefde en barmhartigheid. Hij wil alleen dat het ons goed gaat! En ik zie het eerder als een aanmoediging: ook al is het niet makkelijk om de ‘nauwe weg’ te gaan, hou vol! Want de smalle weg is het beste voor ons.

De vraag is, hoe kunnen we onderscheiden wat van God komt en wat niet? Want in de huidige wereld waar er een zo groot spiritueel aanbod is, is dat niet eenvoudig.

Ik wil vandaag vooral een aantal hedendaagse fenomenen die veel voorkomen, belichten. Ik zal ook de Bijbel betrekken omdat de basis van de onderscheiding vaak terug te vinden in de Bijbel. Daarnaast wil ik ook een aantal getuigenissen van mensen die dicht bij mij staan, aanhalen.

Ik zou om te beginnen graag ingaan op occultisme en new age, twee termen die we vaak horen. Maar wat betekenen die juist?

 

Occultisme en new age

Definitie occultisme: werken met onzichtbare, bovennatuurlijke krachten die niet van God komen. Dus, zoals ik juist zei, er zijn meerdere poorten om naar de bovennatuurlijke wereld te gaan maar slechts één poort komt uit in de hemel. Occulte krachten werken met de andere poorten.

Definitie new age: New age is een vorm van occultisme. Het is een westerse spirituele beweging die ontstond in de 20e eeuw. New age is een verzamelterm voor een breed palet aan nieuwe religies en filosofieën (die wel een aantal elementen uit bestaande religies halen), alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen. De filosofieën en de religies zijn vaak gericht op zelfrealisatie en het goddelijke in uzelf naar boven halen. ‘Goede’ en ‘kwade’ krachten in de mens dienen met elkaar verbonden te worden of in evenwicht te zijn om tot een groter geheel te komen. Iedere mens heeft dus iets goed en is kwaad nodig om in evenwicht te zijn, zegt de new age filosofie. Dit is de yin-yang gedachte. Dit is helemaal anders dan de christelijke filosofie waarin Jezus zegt Mat 7, 15 -18 ‘Pas op voor de valse profeten. Ze komen in schaapskleren naar u toe, maar in werkelijkheid zijn het roofzuchtige wolven. U kunt hen herkennen aan hun vruchten. (…) Een goede boom draagt goede vruchten, een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom geen goede.”  In het christendom wordt dus gestreefd naar enkel ‘goed’ zijn en hiervoor hebben we de sacramenten gekregen om ons daarbij te helpen. In new age wordt gewerkt met spirituele krachten terwijl het ontstaan van God vaak ontkend wordt.

Voorbeelden van new age zijn vormen van meditatie, chakrapsychologie, reiki, auralezing, contacten leggen met diverse “entiteiten” zoals engelen en andere mythische wezens, light body, astrologie, familieopstellingen, innerlijk-kindwerk, enz. (bron Wikipedia, meer uitleg, zie onderaan bijlage 2)

Geloof ik in de kracht van occultisme en new age? Zeer zeker!

Mijn ouders zijn toen ik kind was, voor hun bekering, heel intensief met occulte dingen en new age bezig geweest dus heel wat getuigenissen hebben ik vanuit eerste hand. Zo is mijn moeder een tijdje lid geweest van de rozenkruisers, dit is een spirituele beweging die niet gelooft in God. En op een gegeven moment kregen ze de opdracht om te oefenen om iemands geest te beïnvloeden, dit noemde ze een geestelijke training. De opdracht was: denk de komende dagen heel intensief aan 1 bepaald persoon die je al heel lang niet gezien hebt en vraag die persoon contact op te nemen. Dus mijn moeder deed iedere avond die oefening, heel intensief denken aan ‘Jan’ (fictieve naam), en na een paar dagen merkte ze dat er iets veranderde op het moment dat ze deze oefening deed, alsof er een contact gelegd werd op de één of andere manier. De dag nadien kreeg ze op haar werk een telefoontje. En wie was het? Jan… Mijn moeder schrok hier zelf hevig van en ze zei: “Jan, waarom bel je mij??”. Zijn antwoord was: “Marleen, dat ik het zelf niet weet…”.

Dus, geloof ik in occulte krachten? Jazeker… En dat is ook tevens de grootste valkuil: het werkt. Maar… deze zaken komt zeker NIET van God. Het beïnvloeden van iemand zijn vrijheid/wil kan NIET de wil van God zijn. Dat heeft te maken met macht uitoefenen op iemand terwijl God wil dat we vrije mensen zijn. Gelukkig heeft mijn moeder heeft na dit voorval direct gezegd: hier stop ik mee. Maar veel mensen vinden dit juist heel boeiend en heel aantrekkelijk.

Ik ga nu kort in op welke soorten occultisme er allemaal zijn. Het zijn er veel te veel om op te noemen, ik haal er enkelen uit.

In de Bijbel wordt voor een aantal occulte praktijken gewaarschuwd. Het zou kunnen samengevat worden in 4 termen: Afgoderij, Toverij, waarzeggerij, oproepen van geesten van doden. Al deze vormen van occultisme worden door God streng veroordeeld, omdat het niet goed is voor ons.

Deuteronomium 18, vers 10 tot en met 14.  Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat verboden.

Waarzeggerij kan omschreven worden als het voorspellen van de toekomst. In de Bijbel zien we verschillende vormen van waarzeggerij in verschillende Bijbel boeken: waarzeggen door astrologie vb Jesaja 47, 13 maar vooral dat God dit zowel in het oude als in het nieuwe testament streng veroordeelt.

In het boek van Derek Prince las ik het voorbeeld van een jonge vrouw die naar een waarzegster ging. Die waarzegster wist direct een aantal correcte feiten uit het verleden van deze vrouw te vertellen die zij onmogelijk kon weten. Waardoor zij een groot geloof hechtte aan wat die waarzegster zei. Vervolgens voorspelde die waarzegster dat het derde kindje van de vrouw vlak voor de geboorte zou sterven. Dit gebeurde ook daadwerkelijk.

Het is interessant om dit voorbeeld te ontleden. Hoe kunnen waarzeggers het verleden zien en de toekomst voorspellen?

Handelingen 16, vers 16 tot 18.  Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen, die bezeten was door een geest, en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde ze aan één stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!’ Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg.

In deze Bijbel passage staan een aantal antwoorden. Hoe kon deze waarzegster het verleden weten? Het staat letterlijk in de Bijbelpassage: omdat ze bezeten was door een geest (= een demon). We zien ook enkele verzen later dat na het verdrijven van de demon, hierdoor ook effectief haar gaven verdwenen waren. Vermits demonen heel slim zijn (zie vorige lezing) en mensen observeren, weten ze ook precies wat er in het verleden gebeurd is want dat is gewoon ‘geschiedenis’.

Hoe zit het dan met het voorspellen van de toekomst? Daarover kan het volgende gezegd worden: satan en zijn demonen kennen de toekomst niet. In Johannes 16,13 zegt Jezus dat alleen de Heilige Geest ons de weg zal wijzen tot de volle waarheid, dat Hij niet uit zichzelf zal spreken maar al wat Hij hoort van God de Vader zal komen en Hij zo de toekomst aan ons kan verkondigen. Hieruit kunnen we afleiden dat enkel God de Vader de toekomst kent.

Satan en zijn demonen kunnen niet in de toekomst kijken. Dit is belangrijk om weten. Hoe komt het dan dat er waarzeggers zijn die weldegelijk de toekomst kunnen voorspellen? De verklaring is de volgende. Zoals God een wil heeft voor ons, heeft satan dat ook. Dus als wij geloof hechten aan wat er voorspeld wordt, staan we als het ware toe dat dit ook kan uitkomen. We stemmen in met de wil van satan. Dat is nog een reden om ons veraf te houden van deze praktijken.

Mensen met paranormale gaven (waarzeggerij, telepathie, helderziendheid, pendelaars, kaartenleggers, …) staan altijd in contact met de tweede hemel en krijgen daar hun informatie over het verleden en hun informatie die ze over de toekomst moeten zeggen. Ook al zeggen ze dat ze christelijk zijn, met engelen werken, … Al deze paranormale gaven zijn zonder enige twijfel geen gaven van God want we lezen op verschillende plaatsen, oude en nieuwe testament, duidelijke waarschuwingen in de Bijbel, dat God deze praktijken verafschuwt.

Oproepen van geesten van doden: God veroordeelt dit (Deut. 18, 10-14) omdat het simpelweg onmogelijk is doden op te roepen. In werkelijkheid hebben we te maken met een demon die zich voordoet als de overleden persoon. Dit is hetzelfde principe als bij een waarzegger. Demonen zijn perfect op de hoogte van het leven van een overledene, zij kunnen de stem en alles perfect nadoen. Dit verklaart ook waarom de antwoorden op de vragen vaak correct zijn.

Leviticus 19,31: ‘U zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, u zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Heer, uw God.’

Meest opmerkelijke voorbeeld in de Bijbel is het bezoek van Saul aan de vrouw met de waarzeggende geest in Endor. 1 Sam 28, 7-19. Omdat Saul ten einde raad is omdat zowel de Filistijnen als God zich tegen hem gekeerd hebben, gaat hij een vrouw bezoeken met een waarzeggende geest bezoeken die ook een dodenbezweerster is. Hij vraagt haar in contact te komen met de geest van de profeet Samuël. Deze verschijnt en zegt Saul: “Waarom raadpleegt u mij, de Heer is immers van u geweken en uw vijand geworden… Omdat u naar de Heer niet geluisterd hebt … heeft de Heer u dit aangedaan.” en vervolgens voorspelt hij dat Saul de volgende dag zou sterven wat hem uiteindelijk aanzet om zelfmoord te plegen.

Als we dit stukje kort ontleden, zijn er verschillende redenen om aan te nemen dat we hier niet écht met de ziel van Samuël te maken hebben, maar met een demon. De twee belangrijkste reden is dat de échte Samuël zou gezegd hebben dat het nooit te laat is om u tot God te keren. En hem er zeker niet toe zou aangezet hebben om zelfmoord te plegen.

Heel wat mensen hebben bij een plotse dood van een geliefd persoon heel wat vragen: wat is er juist gebeurd, waardoor is die persoon overleden? Om deze vragen te beantwoorden, wenden ze zich tot een persoon met de gave met doden te kunnen spreken. Dit is volledig af te raden.

Ik las een tijd geleden een artikel in een tijdschrift dat ging over een jongetje die allerlei dingen wist te vertellen over de 1ste wereldoorlog. Ze zijn dit gaan onderzoeken en ze kwamen tot de conclusie dat de informatie correct was. En dat de jongen een reïncarnatie was van een overleden soldaat. Dit kan echter niet. Ten eerste, er is geen reïncarnatie. Volgens Jezus gaan we naar de hemel en volgens de katholieke kerk is er ook een vagevuur voor een verdere loutering, maar Jezus heeft nooit gesproken over reïncarnatie. De verklaring zal zijn dat dit kindje, hoe erg dat ook klinkt, een vorm van demonische gebondenheid heeft waardoor hij deze dingen kan weten. De kans is groot dat de ouders van deze jongen met occulte zaken bezig waren waardoor een demonische gebondenheid bij een kind mogelijk is. Want als ik de getuigenissen lees, is dit iets wat van ouders naar kinderen kan overgaan.

Toverij: het aanroepen van andere goden (demonen) om magische invloeden op personen en/of dingen uit te oefenen.

Afgoderij: het aanbidden van andere goden (demonen) om bijvoorbeeld genezingskracht te ontvangen.

 

Afgoderij

Tegenwoordig hebben veel christenen én onze God én een afgod. Bijvoorbeeld én naar de kerk gaan, én mantra’s bidden (mantra’s bidden is het aanroepen van hindoeïstische goden). Ze bidden én de rozenkrans én doen aan meditatie in het kader van Oosterse religies. Er hangt een kruis in huis maar ook beeldjes van andere godsdiensten. De ervaring leert mij dat dit absoluut af te raden is. Ik heb daar veel getuigenissen rond gelezen. Waarom is dit af te raden? Wij christenen hebben een verbond met onze God, door ons doopsel. Dat lezen we al vanaf het oude testament waar God een verbond had met Abraham, met Mozes. Onze God is niet zomaar een verre kennis. Nee, dit verbond zou je kunnen vergelijken met een huwelijksverbond, zo sterk en intiem is het. Wij zijn de bruid van Christus! Ja, ook de mannen… Wat gebeurt er als wij mantra’s bidden of ons met andere spirituele zaken bezig houden? Je zou kunnen zeggen dat we op die momenten ‘vreemd gaan’. Zes dagen in de week zijn we bij onze bruidegom maar 1 dag in de week rijden we ‘een scheve schaats’. Het is niet zozeer dat God ons daarvoor straft, ook al doet het Hem verdriet, denk ik, het is wij die op zo’n moment op het domein komen van het kwade en ons hiervoor openstellen. We brengen onszelf hierdoor in gevaar. Vooral wij christenen die een verbond hebben met onze God, lopen hierdoor een gevaar. Voor mensen die dit verbond niet hebben, ligt het anders (zie bijlage 4).

Ik heb lang gedacht dat het toch allemaal hetzelfde was, dat alle spirituele wegen en religies tot God leidden. Tot dat ik 3 mensen ontmoette die deze visie veranderd hebben. Ik ga twee van de drie getuigenissen vertellen.

Ik heb een goede vriend, in oorsprong katholiek, gedoopt, plechtige communie gedaan. Maar daarna heel fanatiek overgestapt naar het hindoeïsme/ boeddhisme. Verstandige man, universiteit gedaan. En ik kon met hem uren spreken over het geloof. Hij vertelde bijvoorbeeld over godservaringen tijdens meditatie. Dat hij tijdens een meditatie een blauw licht zag en een intense vreugde ervaarde. Dit is trouwens een fenomeen dat door heel wat mensen die zich met deze dingen bezig houden, ervaren wordt. Dus, het is “echt” en niet ingebeeld. Ik dacht: dat komt van God. Ik was zelfs een tikkeltje jaloers, omdat ik dit niet in die diepgang ervaren had. Van dat blauw licht, vond ik wel wat vreemd (waarom ervaren christenen dat niet?). Maar gelukkig zei hij dat hij ook in Jezus geloofde, dat was een geruststelling. Hoewel… Ging het over dezelfde Jezus? Hij sprak over het feit dat Jezus een reïncarnatie was van een bepaalde godheid. Dus niet dat Jezus dé zoon van God is maar één van de vele goden. Ik negeerde dat een beetje, ik dacht: “ok, hierover hebben we een andere visie, dat is een detail…” Maar, dacht ik, het komt duidelijk van God! Vrede, diepe godservaringen, … Dat kan toch niet anders dan “goed” zijn, toch? Hij had ook een goeroe in India, die hij al een paar keer ontmoet had. Hij heeft mij ook een foto van hem laten zien, en hij zei: “zie je hoe goddelijk hij eruit ziet?” Hij was echt in de ban van die goeroe. En deze goeroe had hem gezegd dat hij een grote taak zou hebben. Hij vertelde dat hij altijd met zijn goeroe in contact staat. Ja, dacht ik, dat is toch een beetje hetzelfde dan ‘in gebed verbonden zijn’ zoals wij christenen soms zeggen. Zo kon ik alle verschillen voor mezelf ‘verantwoorden’.

Maar toch was er iets vreemd aan de hand. Dat merkte ik hoe langer ik met hem optrok. Hoewel hij dus die goddelijke ervaringen had, was hij daardoor precies op een bepaalde manier ‘gebonden’. Ik verklaar mij nader. Hij begon meer en meer te zeggen dat hij die goddelijke ervaringen zo miste, dat hij niet meer kon functioneren. Hij geloofde ook in reïncarnatie en hij wilde heel graag overgaan naar een volgend niveau, een goddelijkere wereld, om dan uiteindelijk in dé hemel terecht te komen. En hij was daardoor heel gespannen. Zijn goeroe had ook gezegd dat hij rijk zou worden maar dat was nu ook niet echt zo. Dus hij had altijd het gevoel niet goed bezig te zijn. Ik voelde dat hij precies aan het ‘afzakken’ was. Soms als ik met hem belde, had ik het gevoel dat hij wanen had. En effectief, kort daarna deed hij een eerste zelfmoordpoging. Een paar jaar later een tweede poging. Met zware depressies in tussen tijd gepaard gaand met opnames in psychiatrische ziekenhuizen waar hij momenteel ook nog verblijft. Ik heb dat van nabij gevolgd. Daar waar ik in het begin dacht ‘dit is allemaal hetzelfde’, kwam ik gaandeweg tot de conclusie dat dat misschien toch niet helemaal zo was.

Ik vroeg me af of dit nu te maken had met het hindoeïsme of niet. Je zou nu kunnen zeggen: ja, dat is een toevallig, dat was misschien een man die een psychiatrische aandoening had… Ik was daarmee aan het worstelen. Totdat ik een jonge vrouw tegen kwam via de gebedsgroep. Zij vertelde spontaan dat zij heel erg met hindoeïsme bezig geweest is enkele jaren voordien. En ik vertelde haar over mijn vriend. De volgende keer dat ik haar zag, had ze een brief mee, die ze geschreven had voor mijn vriend die op dat moment in de psychiatrie zat na een tweede zelfmoordpoging. Ze had deze brief spontaan geschreven. Ik heb gevraagd of ik deze brief mocht gebruiken en dit was geen probleem. Ik ga een groot stuk hiervan voorlezen en nadien enkele dingen uit de brief belichten:

Ik wou je graag mijn verhaal kwijt omdat je vriendin uit de christelijke gebedsgroep van Cara Nova zich bezorgd maakt over jouw geloofsleven en omdat ik zelf in die wereld gezeten heb van Indische swami’s zoals Premananda, Amma, Meera, … en in de new age beweging zoals de gekende meester Morya. En hoe slecht en depressief ik hieruit gekomen ben uiteindelijk.

Ik ben gedurende 4 jaar van 2005-2009 aangesloten geweest bij de vereniging van Swami Premananda in India, een valse avatar, zo blijkt later. Hier in Gent ging ik naar bijeenkomsten van hem waar we abishekam deden (wassen en kleden van gematerialiseerde beeldjes van krishna, amma, durga, lingam, …) en indische mantra’s zongen. Allemaal heel mooi en goddelijk, dat je er zelf niet achter zou kunnen komen dat het kwade hier achter zit. Je kan altijd zijn foto’s en zijn site bekijken op internet maar laat u niet beïnvloeden. Ik had er een sterke binding mee, geestelijk dan, in mijn gedachten.

En toen hij stierf zo’n 6 jaar geleden, dan kwam de miserie. Hij volgde mij overal en liet me niet met rust zoals een geest, zwart en duister. En hij pijnigde mij ook. Zelfs als ik mijn man aanraakte enzo. Na een langdurig gevecht dat ik zelf niet alleen aankon, heeft hij zich in mij genesteld. Ik stond er werkelijk alleen voor. Wij hebben thuis beelden van kerkengelen, Maria en Jezus, zelf een grotje van Maria maar niets hielp op dat ogenblik. Toen wist ik ook niet zoveel van Jezus en zijn offer aan het kruis voor ons. En hoe belangrijk het is om het sacrament van de verzoening te ontvangen bij een priester, om vergeving te krijgen voor de zonde die ik begaan had door het vereren van afgodsbeelden gematerialiseerd door die valse en duivelse swami en het lezen van die boeken daarvan. En dat je met Jezus zelf de autoriteit kunt krijgen over demonen.

Maar ik was dus nog te sterk gebonden met hem en had dus snel alles wat er in huis nog lag van foto’s en boeken weggedaan voordat hij helemaal in mij zat maar het was te laat… Ik ben door deze demonische gebondenheid die kwam door die swami, 5 jaar door de hel gegaan met duistere gedachten als gevolg. Gelukkig heeft Jezus mij uiteindelijk vrij gezet van de demonische gebondenheid. Ik heb alle boeken moeten verbranden die afkomstig waren van swami’s. Ze zijn momenteel met veel swami’s hier op aarde, India is er vol van. Ik besef nu heel goed dat ze allemaal wolven zijn in schapenvacht, gevallen engelen in mensengedaante om mensen te misleiden met hun zelfrealisatie methoden en derde-oog meditaties om zo het goddelijke in jou te ontdekken. En om je af te houden van de enige ware weg die Jezus met jou wil gaan. Ik geloofde vroeger ook in elke religie: het hindoeïsme, boeddhisme, christendom en de vele nieuwe religies zoals new age en Indische goeroes en swami’s. En de vele meditaties om het goddelijke in uzelf te realiseren maar ik was me niet bewust van het kwaad en de macht van satan die hiermee gemoeid is. Ik heb aan den lijve ondervonden dat vele nieuwe religies dwaalleringen zijn die ons weghouden van de enige ware redder en verlosser. Jezus is onze enige échte gids, de enige gids die leidt naar God, de andere zijn valse gidsen. Dus als je aan zelfrealisatie wilt doen, zoals nu zo populair is, doe het dan alleen met Jezus vanuit de christelijke leer. Dat is de meest veilige weg.

In de Bijbel staat er veel geschreven over de eindtijd waarin we leven en de vele valse profeten die aanwezig zijn om mensen te misleiden. Maar ja, wie leest er nu nog de Bijbel?

Als je je bij momenten depressief zou voelen, zou het kunnen zijn dat dit te maken heeft met het feit dat je het kwade hebt binnen gelaten in je leven door de poort die je open gezet hebt door naar andere leringen te luisteren dan het woord van God in de Bijbel.

Ik wil je gewoon waarschuwen omdat ik niet wil dat jij meemaakt wat ik heb meegemaakt en ik weet ook dat het moeilijk is om iemand hiervan te overtuigen dat nieuwe religies zoals new age en de vele soorten meditaties, allen misleiding zijn.

Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Daar dacht ik vroeger anders over maar Hij heeft gelijk, heb ik ondervonden. Niemand komt tot de Vader dan door Mij, zegt Jezus.

Dit is geen op zichzelf staande getuigenis. Ook in de boeken die ik over deze onderwerpen gelezen heb, lees ik vele heel gelijkaardige verhalen. Uit deze getuigenissen, zou ik een aantal aandachtspunten willen belichten rond afgoderij.

 

Waarin schuilt het gevaar?

 • De intenties van deze mensen zijn goed. Daarover bestaat geen twijfel. Ik zou ook nooit iemand ‘als persoon’ veroordelen (wel de daden). Dit zorgt ervoor dat het niet snel verdacht overkomt.
 • Het werkt. Denk aan de goddelijke ervaringen van die vriend, dat is allemaal écht. Veel mensen maken de redenering: als het werkt, is het goed. De vraag is echter niet of iets werkt maar door welke kracht iets werkt. Daar moeten we ons van bewust zijn.
 • Het toont goddelijk en is heel aantrekkelijk (cfr Lucifer was de engel van het licht)
 • Vele van deze religies of spirtualiteiten zijn gericht op zelfrealisatie en het ontdekken van het ‘goddelijke’ in uzelf. Met andere woorden, zij laten ons zeggen: ik ben goddelijk. Dit is typisch een valkuil die satan gebruikt. Hij die zelf niets liever wil dan zijn zoals God. Of zoals hij tegen Eva zei: als je van deze vrucht eet, zul je zijn zoals God. Het christelijke geloof echter richt zich op God en op de ander, niet op onze ‘ik’.
 • Wat voor ons christenen verwarrend is, is dat veel van deze nieuwe religies Jezus erbij betrekken, als wonderdoener, als spiritueel leider. Dat geeft een vals gevoel van veiligheid: Jezus is betrokken, dus het is goed. Maar als je dit grondig bestudeert, ga je merken dat de manier waarop er gesproken wordt over Jezus, afwijkt van de christelijke leer. Jezus is vaak een reïncarnatie, bijvoorbeeld. Of er wordt wel nadruk gelegd op zijn wonderen maar de andere dingen die Hij verkondigt, worden ontkend. Op die manier worden mensen verwijderd van de échte Jezus. Ook andere termen zoals beschermengelen en aartsengelen worden vaak gebruikt.

 

Wat leren we uit deze getuigenissen, hoe kunnen we onszelf beschermen?

 • Belang van de biecht of verzoening wanneer we met een vorm van afgoderij of occultisme bezig geweest zijn en het uitspreken van bevrijdingsgebeden.
 • Belang van Bijbellezen en persoonlijk gebed voor een goede onderscheiding. Tip: we kunnen bidden tot de Heilige Geest met de vraag ons de geest van onderscheiding te geven (één van de gaven van de Heilige Geest, Kor. 12, 8-10)
 • Belang alles weg te doen van boeken en beeldjes die te maken hebben met ‘vreemde goden’ en andere occulte praktijken. Hoe vreemd dat ook klinkt, dit heeft een negatieve invloed. In de Bijbel staat hier ook een duidelijk voorbeeld van in Handelingen 19, 18-20. Ook velen van de gelovigen kwamen openlijk hun toverpraktijken belijden. Verscheidenen die zich hadden afgegeven met toverij, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze voor aller ogen. Men berekende de waarde ervan en kwam tot een bedrag van vijftigduizend zilverstukken (in huidige waarde ongeveer 2 miljoen euro, dus die boeken waren heel waardevol). Zo nam het woord des Heren onweerstaanbaar toe in kracht. Hier staat dat als wij radicaal breken met deze dubbele praktijken,  het Woord van God onweerstaanbaar in kracht kan toenemen. Dit is een rechtstreekse uitnodiging naar ieder van ons! Ik herinner me dat mijn ouders na hun bekering alle boeken van new age weggegooid hebben, de pendels, de kaarten, … Dat was ook een klein fortuin waard, alles naar het containerpark. We kunnen trouwens ook andersom redeneren: zolang mensen die op een bepaalde manier in de bediening van God staan (gebedsgroep, kerk, …) bezig zijn met God én met occulte praktijken, kan de Heilige Geest niet ten volle werken.
 • Wij hebben een heel sterk gebed gekregen van Jezus, het Onze Vader. Twee zinnen zijn met name zinvol wanneer je wilt onderscheiden wat van God komt en wat niet, namelijk ‘Uw wil geschiede’ (in deze context: toon ons wat Uw wil is, wat van U komt en wat niet) en ‘verlos ons van het kwade’.

 

God gaat met ons alleen een persoonlijke weg, onze persoonlijke leerschool. Ik had deze getuigenissen nodig om te geloven wat ik voordien al wist maar niet wilde aannemen. Het is zo moeilijk om te onderscheiden in deze tijd, vooral als we de Bijbel niet bestuderen. Want op het eerste zicht is alles goddelijk. God heeft deze mensen niet voor niks op mijn pad gebracht. Ik worstelde met dingen en Hij heeft klaarheid geschept. Door mij dit van heel nabij te laten ervaren. Als we twijfelen of iets van God komt of niet, kunnen we altijd vragen aan God zelf om ons door zijn Geest klaarheid te scheppen.

 

De kunst van onderscheiden.

Eén eenvoudige regel is: alles wat spiritueel is, spreekt over ‘krachten’, ‘energieën’, … maar niet van God komt, mijden. Je moet daar niet over twijfelen. Alles wat valt onder de noemer afgoderij, waarzeggerij, oproepen van geesten en toverij, mijden.

De vraag die ik me soms stel, is ook hoe ver moet ik moet gaan in die dingen, hoe streng ik moet zijn voor mezelf. Sommige dingen zijn heel helder en duidelijk: als het te maken heeft met spiritualiteit zonder dat God erbij van pas komt, zal ik dit nooit doen. Andere dingen bevinden zich misschien meer in een schemerzone.

Ik wil graag 2 voorbeelden aanhalen waarvan sommige mensen zeggen dat het ‘onschuldig’ is en anderen zeggen dat het ‘gevaarlijk’ is. Twee zaken die zich dus wat in die ‘schemerzone’ bevinden, zou je kunnen zeggen. Ik dacht, het is misschien goed om op zijn minst eens te luisteren naar de argumenten van de critici? En dan kan ieder voor zich uitmaken in hoeverre hij hier geloof aan hecht.

 

Homeopathie

Homeopathie is één van de meest gebruikte alternatieve genezingsmethoden, ook bij christenen. Waarom wordt homeopathie afgeraden in de bronnen die ik geraadpleegd heb? De uitvinder van homeopathie, Samuel Hahnemann, was een overtuigd occultist (spiritist en vrijmetselaar). Door het potentiëren (stapsgewijs verdunnen) wordt volgens hem materie omgezet in ‘potentie’, dit is ‘levenskracht’ of ‘energie’. Volgens Hahnemann moest dit ook op een bepaalde manier worden geschud om te kunnen inwerken op de ziel van de patiënt. Hoewel veel mensen aangeven te genezen van hun klachten, kan wetenschappelijk niet aangetoond worden wat de werking van dit middel is. Waarvan komt dan zijn kracht?

Nu, persoonlijk geloof ik zeker niet dat men in de fabrieken waar deze middelen heden ten dagen geproduceerd worden, nog bezweringen worden uitgesproken ofzo. Waarom is het dan toch potentieel gevaarlijk? De grootste exorcist van het Vaticaan, priester Amorth, die onlangs op hoge leeftijd overleden is, heeft hierover de volgende theorie. Hij geeft aan dat het uitgangspunt van homeopathie verkeerd was namelijk dat Hahnemann heel bewust vrijmetselaar was die ook bewust occulte krachten gebruikte om deze medicamenten te ontwikkelen en dat dit daardoor tot op heden gevolgen heeft. Hij legt dit uit aan de hand van het volgende voorbeeld. Wanneer een religieus een gelofte aflegt, ontvangt deze een scapulier (stoffen kledingstuk dat over de kledij gedragen wordt). Het scapulier is gezegend. Wanneer dit scapulier versleten is en aan vervanging toe, is het niet nodig het nieuwe exemplaar opnieuw te zegenen. Want de zegen gaat automatisch over op het nieuwe scapulier. Bij homeopathie werkt dit volgens hem hetzelfde. De oorspronkelijk occulte krachten gaan over op de huidige homeopathische middelen ook al worden deze tegenwoordig machinaal bereid. Amorth gaf hierbij nog een merkwaardige getuigenis. Enkele jaren geleden heeft hij namelijk een experiment gedaan met homeopathische middelen. Hij volgde al twee jaar een vrouw op die op regelmatige basis bij hem kwam met een vorm van gebondenheid. Om een demon uit te drijven, is het nodig de naam van de demon te kennen. Maar deze keer lukte het hem niet de naam te achterhalen. Na twee jaar vroeg hij aan deze vrouw of ze bepaalde geneesmiddelen nam waarbij ze zei dat ze al 20 jaar homeopathische middelen nam. Hij vroeg of ze de namen kon geven van de middelen die ze op dat moment gebruikte, dat waren er 7. Nu vroeg hij aan een farmaceutische firma of deze pilletjes konden fabriceren met dezelfde inhoud dan de korreltjes van de homeopathische middelen, zonder de typische bereidingswijze (schudden tijdens verdunnen). Als hij deze in zijn bezit had, alsook de homeopathische middelen zelf, deed hij het volgende experiment. Hij legde de homeopathische pilletjes aan de éne zijde en de namaak pilletjes aan de andere zijde met daartussen een benediktuskruis. En hij sprak daarna een exorcisme uit. De volgende morgen zag hij dat de homeopathische korreltjes verpulverd waren. Vervolgens liet hij de vrouw weer bij hem komen en sprak hij de demonen aan met de namen van de homeopathische middelen waarna de vrouw ogenblikkelijk bevrijd werd. De namen van de demonen bleken de namen van de homeopathische middelen te zijn. Dit was voor hem een bewijs dat homeopathische middelen ook nu nog de occulte krachten bezitten.

Bij meerdere (in oorsprong) occulte geneeswijzen lees ik getuigenissen dat de klachten verdwijnen maar er andere klachten (zoals angsten of een gebondenheid) in de plaatst komen.

 

Yoga

Heel veel mensen die ik ken doen aan yoga. Je hebt verschillende vormen van yoga maar de yoga die in het westen momenteel het meest populair is, is de hatha-yoga. Dit is de lichamelijke yoga waar de nadruk ligt op bepaalde lichaamshoudingen en de ademhaling, om zo tot ontspanning van het lichaam te komen. In ieder boek of geschrift rond de bovennatuurlijke wereld dat ik gelezen heb, katholiek of protestants, wordt het beoefenen van hatha-yoga ten stelligste afgeraden. We hoeven dit natuurlijk niet zomaar aan te nemen. Wat zijn de argumenten van de critici?

 • De indruk wordt gewekt dat hatha yoga niets met religie te maken heeft. Maar in feite, zeggen deze bronnen, is geen enkele vorm van yoga los te denken van het hindoeïsme. Waarom niet? Omdat iedere yoga-lichaamsoefening, houdings- of ademhalingsoefening een diep religieuze betekenis heeft in oorsprong of een bepaalde hindoe-afgod symboliseert. Iedere yoga houding heeft ook een naam: dit is de naam van een hindoeïstische godheid. Als je die houding aanneemt, breng je eer aan die bepaalde god. Dat is de reden waarom je volgens de hindoes geen oefening kunt doen los van de filosofie. Dit is hetzelfde principe dan het scapulier, de krachten gaan over, ook al is men in het westen niet bewust van de religieuze achtergrond. Iedere yogi (yogaleraar) uit India geeft dit ook toe. Maar hier in het westen is dat niet gekend ook al zijn de oefeningen wel hetzelfde. Ik las dat yogi’s en beoefenaars van yoga in India en andere hindoe-landen ‘lachen’ met het feit dat westerlingen denken dat hatha yoga los van de religie enkel als sport kan worden beoefend omdat dit volgens hen onmogelijk is.
 • Hindoegoden zijn demonen. Dit weten en zeggen de hindoes trouwens zelf ook. Zij geven zelf aan dat zij offers moeten brengen, om de demonen tevreden te houden. Maar hier in het westen weten we dat niet.
 • Yoga is de eerste stap naar zelfverlossing. Zoals daarstraks gezegd werd, is dit in wezen een anti-christelijke visie die het goddelijke in uzelf vrij zet. Het is dus heel ik-gericht.
 • Alle grote yogi’s (voornamelijk in de hindoe-landen maar ook enkele in Nederland, over België heb ik geen informatie) geloven in zichzelf als een god of als een deel van de godheid. De meesten van hen aanbidden bovendien hindoe – afgoden. De meeste yogi’s zijn bereid om elke hatha-yoga- leerling die behoefte krijgt aan meer verdieping, in contact te brengen met hogere vormen van yoga.
 • We kunnen nooit weten in hoeverre de yogi (leerkracht) zich verdiept heeft in de spirituele kant van yoga. Of dit op een later tijdstip nog zal doen en zo zijn leerlingen beïnvloedt. De beste yogaleerkrachten doen meestal aan meer spirituele vormen van yoga dan enkel hatha yoga.

 

Ik vertel deze zaken over ‘schermerzones’ informatief omdat ik ze tegen gekomen ben tijdens deze studie. Maar we zijn allemaal vrije mensen, natuurlijk. Persoonlijk denk ik dat het wel goed is om altijd oprecht te luisteren naar wat critici zeggen, dat is nodig om te kunnen onderscheiden.

Hoe kunnen we omgaan met dingen die zich in een schemerzone bevinden? Je zou kunnen zeggen: als iets duidelijk occult is, dat het gelijk is aan ‘vreemdgaan’. Maar, als het niet helemaal duidelijk is of het van God komt of van het kwade, voelt het bij mij wat aan als ‘flirten’. Je gaat misschien niet echt vreemd maar het kan er mogelijks wel toe leiden. En voor mezelf heb ik uitgemaakt dat ik dit dan ook niet wil doen, ik wil geen compromissen. Dat kan misschien streng en overdreven over komen. De vraag die ik mezelf stel, is: is het het waard om een risico te lopen? Ook al word ik er misschien lichamelijk beter van. Ik wil mij persoonlijk op geen enkele manier bloot stellen aan een mogelijk gevaar. Het leven heeft al genoeg uitdagingen, vind ik. Er zijn vaak zoveel alternatieven die wel 100% onschuldig zijn.

 

Oefeningen in onderscheiden 

 1. Engelen in deze tijd

Ook in de alternatieve kringen is er vaak sprake van engelen. Zo las ik in een new age tijdschrift ‘Happinez’ een artikel van Lorna Byrne, een vrouw dit constant ‘engelen’ ziet. Dit is een interessant voorbeeld om te oefenen in onderscheiden. Zijn dit engelen van God? Hoe kun je engelen testen? In eerste instantie kun je dit doen door te kijken of de komst van de engel overeenkomstig is met het verschijnen van engelen in de Bijbel. Of zijn woorden overeenkomstig zijn met de Bijbel en of het doel van zijn bezoek Bijbels gefundeerd is. In 1Joh 4:1 lezen we: ‘Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent u de Geest van Gods: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God. Maar iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God en dat is eigenlijk de antichrist’.

 Hoe kun je engelen testen?

 • vraag de engel te belijden dat Jezus Christus mensgeworden Zoon van God is. Negeert hij deze vraag of draait hij rond het thema heen, dan is het geen engel van God.
 • Vertelt de engel dat hij de geest is van een overleden vriend of voorouder? Dan is het geen engel van God. Gods engelen getuigen nooit van zichzelf, enkel van God of Jezus.
 • Vertelt de engel iets wat niet in overeenkomst is met de Bijbel, bijvoorbeeld dat iedere religies uit God zijn, dan is het geen engel van God.
 • Knoopt de engel een gewoon praatje aan en blijft hij nog wat hangen, zonder duidelijk doel, dan is het geen engel van God. Een engel van God heeft namelijk een heel duidelijk doel: een boodschap brengen, iemand aansterken, helpen in gevaar, …
 • Laat de engel je angstig of in geestelijke verwarring achter, dan is het geen engel van God.
 • Probeert de engel je iets te laten doen wat je zelf niet wilt en wat tegen je geweten indruist, dan is het geen engel van God
 • Is de engel vrouwelijk, dan is het geen engel van God (vooral in new age middens worden engelen vaak vrouwelijk afgebeeld). Engelen in de Bijbel verschijnen altijd in de gedaante van een man.
 • Als de engel vertelt dat je altijd met hem kunt praten en hem op ieder moment kunt oproepen, dan is het geen engel van God.

 

2. In het artikel van Lorna Byrne zijn de engelen altijd aanwezig en lopen ze de hele dag rond. Ook al zijn heel wat dingen die deze engelen zeggen, correct, toch zijn dit duidelijk geen engelen van God! Ook wordt in deze kringen gezegd dat waar engelen zijn, pluimpjes (veren van vogels) verschijnen. Dit is bijgeloof en het is belangrijk om je hiervoor niet open te zetten.

 

3. In een kruidenwinkel in Gent, vond ik een hele reeks kaarten terug: ‘orakelkaarten van aartsengelen’, ‘edelstenen en beschermengelen’, ‘boodschappen van engelen, wat de engelen je willen laten weten, orakelkaarten’, ‘engelen en antwoorden, orakelkaarten’, ‘het orakel van de aartsengelen’, ‘intuïtiekaarten: de weg van de ziel’, ‘levensdoel orakelkaarten’.

==> het is allemaal heel verwarrend omdat hier telkens sprake is van gekende termen uit de christelijke wereld in combinatie met hele aantrekkelijk ogende kaarten maar dit zijn heel duidelijk engelen uit de new age die niet van God komen. Het zijn allemaal toekomst voorspellende (orakel) kaarten en God is hierover heel duidelijk: waarzeggerij komt niet van Hem.

 

 1. Ik las in het tijdschrift Happinez een artikel rond ‘cursus in wonderen’. Het gaat over een Amerikaanse psychologe Helen Schucman (1909-1981) die op een dag spirituele dromen en visioenen kreeg waarin steeds vaker de figuur van Jezus voorkwam. Op een dag begon hij te dicteren en zei: “Dit is een cursus in wonderen, maak aantekeningen”. Deze aantekeningen zijn uitgewerkt in een cursus waarvan er reeds 3 miljoen exemplaren zijn verkocht in 24 talen. Er wordt gesproken over Jezus, de Heilige Geest, God de Vader en het thema gaat voornamelijk over vergeving en liefde. Heel onschuldig op het eerste zicht. Maar… bij het verder doornemen van het artikel, lees ik het volgende: “Het eerste wat je moet weten, is dat het geen christelijk boek is. De visie op God en de schepping is eerder die van de oude gnostici, zoals we die tegenkomen in de Nag Hammadi geschriften. Die werden door de vroege kerk verboden omdat er een afwijkende leer in werd verkondigd. (…)De Cursus (wordt telkens met een hoofdletter geschreven alsof het een heilig geschrift betreft) lijkt in vele opzichten op oosterse filosofie” Schucman blijft trouwens beweren dat ze atheïst is en zelf niet in de verschijningen gelooft. Dit lijkt ook vreemd als je vergelijkt met heiligen die een verschijning van Jezus hadden en helemaal geraakt werden door de liefde van Jezus. De conclusie is, ook al zitten er elementen van waarheid in (vergeving en liefde), de verschijningen kunnen niet van Jezus afkomstig zijn gezien de leer die er verkondigd wordt, niet in overeenstemming is met de Bijbel en gezien de verschijningen van de zogenaamde Jezus niet door de vrouw zelf geloofd worden.

 

Ten slotte

 Ik wil graag eindigen met een vergelijking. Stel, je hebt een huis met achter je huis een bos. En je weet dat er in dat bos wolven zitten of mogelijks wolven zitten. Wat doe je dan als iemand zegt dat hij in dit bos wilt wandelen?

Dit gevoel had ik bij het schrijven van deze lezing, door mij te verdiepen in al deze zaken. Een aantal zaken die ik genoemd heb, zijn misschien heel lastig om te horen en ook lastig voor mij om te schrijven. Maar wat kan ik doen vanuit mijn positie? Zwijgen als iemand in dat bos gaat wandelen? En ik heb gelezen dat er een mogelijks gevaar is? Ik voel een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van iedereen die hier aanwezig is, als (mede)herder van de gebedsgroep en vooral als auteur van deze lezing. Omdat ik ieder van u enkel en alleen het allerbeste toewens, namelijk die éne deur die leidt naar de ware Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Bronnen:

‘Geboren om vrij te zijn, handboek voor bevrijdingspastoraat’, Wilkin van de Kamp.

‘Zij zullen boze geesten uitdrijven’, Derek Prince.

‘Het domein van de slang’, W.J. Ouweneel.

Tijdschrift Happinez, nummer 8, 2017.

 

Bijlage 1: voorbeeld van bevrijdingsgebed

7 Punten die belangrijk zijn voor bevrijding:

* Belijd uw geloof in Christus en het offer dat Hij voor u bracht.

* Bekeer u van al uw rebellie en uw zonden.

*Pleit op de vergeving van al uw zonden. (Benoem ze bij de naam!!)

*Vergeef iedereen die u ooit gekwetst of onrecht aangedaan heeft.

*Doe afstand van ieder occult of satanisch contact.

*Je bent nu gereed om het gebed te bidden ter bevrijding van iedere vloek:

HET BEVRIJDINGSGEBED.

Heer Jezus Christus, ik geloof dat U voor mijn zonden aan het kruis gestorven bent, en dat U weer bent opgestaan uit de doden. U hebt mij verlost door Uw bloed en ik behoor U toe, en ik wil voor U leven. Ik belijd al mijn zonden – bekend en onbekend – ik heb er spijt van. Ik wil ze niet meer doen. Ik vergeef alle anderen en ik vraag U mij te vergeven. Vergeef mij nu en reinig mij met Uw bloed. Ik dank U voor het bloed van Jezus Christus dat mij nu reinigt van alle zonden. En nu kom ik tot U als mijn Bevrijder. U kent mijn speciale noden – dingen die binden, kwellen en verontreinigen; die boze geest, die onreine geest – ik maak aanspraak op de belofte van Uw Woord: ” Ieder die de Naam des HEREN aanroept, zal behouden worden “. Ik roep U nu aan. In de Naam van de Heer Jezus Christus, verlos mij en zet mij vrij. Satan, ik verloochen jou en al je werk. Ik maak mijzelf los van jou, in de Naam van Jezus en ik beveel je mij nu direct te verlaten, in Jezus’ Naam.

Amen!

*Geloof nu dat u bevrijding hebt ontvangen en ga verder onder Gods zegen!

 

Bijlage 2: New age

Wikipedia 2/11/’17

New age is een westerse spirituele beweging die ontstond in de 20e eeuw. New age is een verzamelterm voor een breed palet aan esoterische filosofie, nieuwe religies, alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen die vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de twintigste eeuw populair zijn geworden. New age aanhangers gaan uit van een holistisch mens- en wereldbeeld, met daarbij het geloof in persoonlijke ontwikkeling, en het geloof dat de mensheid een nieuw tijdperk ingaat. Zij ervaren de eenheid van mens, natuur en kosmos en hechten waarde aan een intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken. New age wordt gezien als een reactie op traditionele monotheïstische religies, maar ook op materialisme, rationalisme en individualisme.

Kenmerken

 • New age gaat uit van een holistisch mens- en wereldbeeld: alles hangt met alles samen.
 • New age is monistisch: achter de wereld der verschijnselen ligt één universele werkelijkheid, waar de mens deel van uitmaakt en zich bewust van kan worden.
 • New age gaat uit van het bestaan van een persoonlijke ziel en een wereldziel. Deze worden ervaren als gescheiden, maar zijn dit niet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld perspectieven uit monotheïstische religies, waarin de weg die een mens gaat, vooral door God of het goddelijke wordt bepaald.
 • Goed en kwaad zijn geen objectieve grootheden. De persoonlijke ervaring is medebepalend voor de bepaling van goed en kwaad. ‘Goede’ en ‘kwade’ krachten in de mens dienen met elkaar verbonden te worden om tot een groter geheel te komen.
 • Door persoonlijke ontwikkeling verkrijgt men inzicht in de achterliggende eenheid van alles. Dit inzicht werkt bevrijdend.
 • Persoonlijke ontwikkeling leidt tot ‘heelwording’ (healing), waarbij men verbonden is met de verschillende kanten van zichzelf en met hogere krachten, waardoor een hogere eenheid ontstaat.
 • Deze eenheid geldt ook voor de eenheid met de natuur, die niet buiten de mens staat, maar waar de mens deel van uitmaakt. Hiermee dient de mens zich opnieuw te verbinden.
 • New age is syncretisch: het integreert elementen uit verschillende religieuze levensbeschouwingen en perspectieven, naast occulte elementen, astrologie en paranormale

New age heeft zijn wortels in de westerse esoterie, maar ook in het christendom. Neoplatonisme, de hermetische filosofie, magie, astrologie, alchemie, kabbalah en occultisme kunnen gezien worden als bronnen van de new age[2].

In het Angelsaksische taalgebied is anno 2011 de term spiritual-but-not-religious meer gangbaar om deze eclectische en pluralistische beweging aan te duiden[8].

Bronnen zijn zowel oosterse als westerse spirituele en esoterische tradities, maar ook ideeën uit de natuurkunde, filosofie en westerse psychologie spelen een rol[9].

Het gaat dan om zaken als meditatie, chakrapsychologie, reiki, auralezing, seances door middel van channelen met diverse “entiteiten” zoals engelen en andere mythische wezens, light body, astrologie, Jungiaanse psychologie, familieopstellingen, innerlijk-kindwerk, en NLP.

De new-age-beweging gaat uit van de overgang van het astrologische tijdperk van Vissen naar het tijdperk van Waterman, waarin het menselijk bewustzijn zich verder zal ontwikkelen[12][13]. Dit tijdperk zal worden ingeluid door een nieuwe Wereldleraar. De persoonlijke naam van de nieuwe Wereldleraar is Maitreya (‘de Gelukzalige’), wiens komst al werd voorspeld door Gautama Boeddha. Voorgaande tijdperken werden in- of uitgeluid door eerdere leraren: Hermes, Hercules, Rama, Mithras, Vyasa, Krishna, Boeddha en Jezus Christus.

Deze visie is gebaseerd op de esoterie als leer over de evolutie van het menselijk bewustzijn en gaat ervan uit dat de mens een geestelijk (spiritueel) wezen is, dat in opeenvolgende tijdperken nieuwe eigenschappen ontwikkelt, onder invloed van steeds veranderende kosmische energieën. Het begrip ‘geestelijk’ (spiritueel) wordt hierin gedefinieerd als “elke activiteit die de mens verder brengt dan zijn huidige toestand aangeeft — fysiek, emotioneel, mentaal, intuïtief of maatschappelijk”[14].

Een populaire uitdrager van deze ideeën is Ken Wilber, die in zijn boeken westerse psychologie en oosterse spiritualiteit heeft gecombineerd tot een model waarin de ziel zich via de lichamelijke en psychologische ontwikkeling bewust wordt van zijn goddelijke eenheid met het Al[15]. Hij liet zich mede inspireren door Sri Aurobindo[16], en door Andrew Cohen.

Waarin verschilt New age van het christendom?

Hoewel er elementen vanuit het christendom zitten in de new age, Jezus wordt bijvoorbeeld regelmatig vernoemd, zijn er een aantal duidelijke verschillen:

 • ‘Goede’ en ‘kwade’ krachten in de mens dienen met elkaar verbonden te worden om tot een groter geheel te komen. Dit is de yin-yang gedachte. Dit is helemaal anders dan wat Jezus zegt, namelijk Mat 7, 15 -18 ‘Pas op voor de valse profeten. Ze komen in schaapskleren naar u toe, maar in werkelijkheid zijn het roofzuchtige wolven. U kunt hen herkennen aan hun vruchten. (…) Een goede boom draagt goede vruchten, een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom geen goede.”
 • New age gaat uit van het bestaan van een persoonlijke ziel en een wereldziel. Deze worden ervaren als gescheiden, maar zijn dit niet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld perspectieven uit monotheïstische religies, waarin de weg die een mens gaat, vooral door God gebaand wordt.
 • Persoonlijke ontwikkeling leidt tot ‘heelwording’ (healing), waarbij men verbonden is met de verschillende kanten van zichzelf en met hogere krachten, waardoor een hogere eenheid ontstaat. Dit gelijkt in zekere zin een stuk op het christendom die ook zegt dat we verbonden zijn met hogere krachten, God. Hier is er echter sprake van hogere krachten die niet God zijn. Welke krachten zijn het dan wel?
 • Bronnen zijn zowel oosterse als westerse spirituele en esoterische tradities, maar ook ideeën uit de natuurkunde, filosofie en westerse psychologie spelen een rol. Het gaat dan om zaken als meditatie, chakrapsychologie, reiki, auralezing, seances door middel van channelen met diverse “entiteiten” zoals engelen en andere mythische wezens, light body, astrologie, Jungiaanse psychologie, familieopstellingen, innerlijk-kindwerk, en NLP. MAAR in het Angelsaksische taalgebied is anno 2011 de term spiritual-but-not-religious meer gangbaar met andere woorden new age aanhanger geloven niet in God. Wat is dan hun spirituele bron? Want wat wel duidelijk is, is dat veel therapieën enzo wel degelijk helpen. En dan maakt het verwarrend. Hoewel de oorspronkelijke klachten verdwijnen, verschijnen andere klachten die vaak meer van geestelijke/mentale aard zijn (angsten, vormen van gebondenheid).

 

Bijlage 3: Yoga

Ik heb de zoekterm ‘yoga volgen’ ingegeven in Google en lukraak de eerste website gelezen:

OPEN LESSEN BEGINNERS EN GEVORDERDEN IN GENT
De oefeningen zorgen niet alleen voor een betere lichamelijke en mentale gezondheid. Door de inhoudelijke uitwerking van de oefeningen merk je ook dat je meer zin aan je leven kan geven. Je kan langzaam een inhoud in je leven brengen en met een grotere klaarheid je persoonlijke en sociale contacten plegen. Centraal bij de lessen staat de ontwikkeling van de persoonlijkheid of in termen van de yoga het ‘ik’.

Bron: https://yogaschool.be/nl/waar-kan-ik-yoga-lessen-volgen-in-vlaanderen/#yogaschool-gent

Ik heb de zoekterm ‘wat is yoga?’ ingegeven en kwam op de volgende definities:

“Yoga is een eeuwenoude levensvisie waarvan de wortels in India liggen. Het woord stamt uit het Sanskriet en betekent ‘verbinden’ of ‘samenbrengen’. Yoga verenigt je lichaam, geest en ziel.”

“Ja, Yoga heeft te maken met spirituele ontwikkeling. (…) Yoga brengt je juist dichter bij je zelf door middel van meer bewustwording.”

“Met andere woorden zorgt yoga voor de ontwikkeling van een heldere, ontspannen en creatieve geest. Yoga brengt evenwicht en activeert de zelfhelende kracht in het lichaam. Het beoefenen van Yoga draagt bij tot deze innerlijke evolutie. ”

Dit zijn voor mij enkele voorbeelden die aantonen dat yoga toch meer lijkt te zijn dan enkel lichaamsoefeningen.

 

Bijlage 4

Een vraag die ons kan bezighouden: hoe zit het dan met mensen die in een andere religie geboren worden? Dit is iets wat me persoonlijk lang heeft bezig gehouden. Het antwoord dat ik vind, is dat er een verschil is tussen christenen die een verbond hebben met God en mensen die dat niet hebben. Niet christenen hebben ook de roeping om een goed leven te leiden maar kennen God en de Bijbel niet waardoor zij hieromtrent ook geen verantwoordelijkheid hebben. Ieder mens krijgt op het einde van zijn leven een keuze om voor God te kiezen en God zal alles in het werk stellen dat iedere ziel de keuze maakt voor Hem. Hij wil dat niemand verloren gaat.


wapenrusting Efeze2


 

 

 

 

2 gedachten over “Lezing Bovennatuurlijke Wereld (deel 2)

 1. Pingback: Lezing Bovennatuurlijke Wereld (deel 1) | Op weg naar de Hemel

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s